1 تهیه و تدوین برنامه های سالیانه و پنج ساله پدافند غیر عامل دستگاه ها.
2 آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در دستگاه در سطح مختلف (ستاد واحدهای استانی و شهرستانی.)
3 شناسایی وطبقه بندی زیرساخت های دستگاه ها و به روزرسانی آنها با توجه به پویا بودن تهدیدات .
4 تهیه برآورد رزمایش های تخصصی دستگاه و پیگیری اجرای آن با هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور .
5 تهیه برآورد تهدیدات تخصصی دستگاه در حوزه های مختلف و به روز رسانی آنها.
6 تهیه آسیب پذیری حوزه های مختلف دستگاه و پیگیری اجرای آن با هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور.
7 تهیه آسیب پذیری حوزه های مختلف دستگاه و طراحی اقدامات پدافند غیر عامل برای کاهش آنها.
8 حفظ و مراقبت از اطلاعات و طرح های طبقه بندی پدافند غیر عامل در دستگاه .
9 نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیر عامل دستگاه .
10 پیگیری و دریافت گزارش های مرحله ای مشاورین طرح های پدافند غیر عامل دستگاه .
11 برقراری جلسات و ارئه گزارش پیشرفت پروژه های طراحی های پدافند غیر عامل و ارسال گزارش به سازمان پدافند غیر عامل .
12 برآورد اعتبارات مورد نیاز طرح های پدافند غیر عامل و ارائه به مراجع ذیربط برای پیش بینی در بودجه سنواتی دستگاه .
13 بررسی مقدماتی طرح های پدافند غیر عامل دستگاه و ارائه به سازمان پدافند غیر عامل.
14 تهیه طرح جامع مدیریت پدافند غیر عامل دستگاه و سازماندهی نیروی انسانی دستگاه دراین طرح با هماهنگی سازمان مدیریت بحران .
15 پیگیری تصویت اعتبارات مورد نیاز طرح های پدافند غیر عامل و واگذاری آن از مراجع مربوطه (دستگاه اجرایی_ سازمان پدافند غیر عامل).
16 استفاده از ظرفیت های بسیجیان متخصص دستگاه برا ی اقدامات پدافند غیر عامل در دستگاه (مدیریت بحران- نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیر عامل).
17 ارائه  گزارش عملکرد سالیانه به سازمان پدافند غیر عامل .
18 عقد قرارداد با مشاورین از طریق مجاری ذیربط در دستگاه برای طرح های پدافند غیر عامل .
19 تشکیل جلسات کمیته پدافند غیر عامل در پیگیری مصوبات آن.
20 هماهنگی با استانداری ها برای اجرای طرح های پدافند غیر عامل با طبقه بندی مهم در سطح کشور.
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده