نام: علیرضا
نام خانوادگی: عنایت حقیقی
پست سازمانی: رئیس گروه طرح و اجرا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
شماره تماس :
322404418
اخبار استانداری
        
اخبار برگزیده