نام: مصطفی
نام خانوادگی: جهانی
پست سازمانی:رئیس دفتر و کارشناس پدافند غیر عامل
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معدن گرایش استخراج
شماره تماس :
32404424
اخبار استانداری
        
اخبار برگزیده