نام : علی
نام خانوادگی : ذوالفقاری
پست سازمانی : مدیر کل پدافند غیر عامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شماره تماس دفتر : 32404424

----------------------------------------------------------

نام : سید جواد
نام خانوادگی : رضایت
پست سازمانی : رئیس گروه تهدیدات تخصصی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شماره تماس : 32404418

----------------------------------------------------------

نام : مجتبی
نام خانوادگی : حسنی
پست سازمانی : رئیس گروه طرح و اجرا

مدرک تحصیلی : کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی
شماره تماس : 32404432


----------------------------------------------------------

نام : ابراهیم
نام خانوادگی : کمالی
پست سازمانی : کارشناس برنامه ریزی، آموزش و پژوهش

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت
شماره تماس : 32404450

----------------------------------------------------------


نام : حمیدرضا
نام خانوادگی : خاکشور
پست سازمانی : کارشناس پدافند غیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم سیاسی
شماره تماس : 32404458

----------------------------------------------------------

نام : رضا
نام خانوادگی : یادگار
پست سازمانی : کارشناس پدافند سایبری

مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر
شماره تماس : 32404462

----------------------------------------------------------


نام : آرمان
نام خانوادگی : شادکامی
پست سازمانی : کارشناس پدافند کالبدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد راه و ترابری
شماره تماس : 32404424

----------------------------------------------------------
. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی