نام: علی
نام خانوادگی: ثروتی
پست سازمانی: مدیر کل پدافند غیر عامل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
----------------------------------------------------------
نام: سید جواد
نام خانوادگی: رضایت
پست سازمانی: رئیس گروه تهدیدات تخصصی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شماره تماس : 32404418
----------------------------------------------------------
نام: هادی
نام خانوادگی: فخرفاطمی
پست سازمانی: رئیس گروه طرح و اجرا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد
شماره تماس : 32404426
----------------------------------------------------------
نام: افشین
نام خانوادگی: قراگوزلو
پست سازمانی: کارشناس پدافند غیرعامل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا
شماره تماس : 32404450
----------------------------------------------------------
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: کمالی
پست سازمانی: کارشناس پدافند غیرعامل

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت
شماره تماس : 32404458
----------------------------------------------------------
نام: داود
نام خانوادگی: رشیدی زاده
پست سازمانی: کارشناس هماهنگی و پیگیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت
شماره تماس : 32404424
----------------------------------------------------------
نام: محمد
نام خانوادگی: حسن پور زینتی
پست سازمانی: کارشناس پدافند سایبری

مدرک تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر
شماره تماس : 32404461
----------------------------------------------------------
نام: محمدعلی
نام خانوادگی: خدابنده
پست سازمانی: کارشناس پدافند کالبدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران
شماره تماس : 32404462
----------------------------------------------------------
نام: مهدی
نام خانوادگی: سعادتی
پست سازمانی: کارشناس پدافند زیستی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد محیط زیست
شماره تماس : 32404462
---------------------------------------------------------- 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده